Regulamin sklepu internetowego
www.wydawnictwofiltry.pl

I. Słowniczek

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Księgarni Internetowej.

Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Księgarni Internetowej.

Księgarnia Internetowa – sklep internetowy, działający pod adresem www.wydawnictwofiltry.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

Regulamin – Regulamin Księgarni Internetowej www.wydawnictwofiltry.pl.

Sprzedawca – Wydawnictwo Filtry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-056) Ul. Filtrowa 61 m. 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000822934, kapitał zakładowy i wpłacony: 30 000,00 ZŁ, NIP: 7010964246, REGON: 385301460.

Towar/Produkt – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni Internetowej na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z Księgarni Internetowej, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Księgarni Internetowej.
2. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Księgarni Internetowej konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
2. Korzystanie z Księgarni Internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;

IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.wydawnictwofiltry.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Księgarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
3. Klient, przesyłając do Księgarni Internetowej zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Księgarnię Internetową potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
a. dokonać wyboru zamawianych Towarów,
b. wypełnić formularz zamówienia dostępnego na stronie Księgarni Internetowej oraz zaakceptować Regulamin albo zalogować się na Konto,
c. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
5. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.
6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia przez Sprzedawcę do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny: …………….

V. Cena

1. Ceny Towarów na stronie Księgarni Internetowej zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Księgarni Internetowej.
3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Księgarnia Internetowa zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

VI. Sposoby płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego, po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,
b) płatnością online za pomocą karty płatniczej, po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,
c) płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
4. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę, Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail Księgarni Internetowej: redakcja@wydawnictwofiltry.pl
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
5. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Księgarnię Internetową najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje

1. Księgarnia Internetowa jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania. Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Księgarni Internetowej.
4. W ramach reklamacji Klient może:
a. zażądać obniżenia ceny,
b. odstąpić od umowy,
c. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
d. zażądać usunięcia wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.
10. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: redakcja@wydawnictwofiltry.pl
11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.
13. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
14. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

IX. Konto Klienta

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpłatnie utworzenie Konta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Księgarni Internetowej pod adresem: www.wydawnictwofiltry.pl oraz akceptację Regulaminu.
3. Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
4. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
5. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
6. Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient ma możliwość:
a. Dostępu i aktualizacji danych wprowadzonych podczas rejestracji konta,
b. Dostępu do historii składanych zamówień oraz do sprawdzania statusu zamówień będących w realizacji.
Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@wydawnictwofiltry.pl Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 21 dni od otrzymania żądania Klienta.
7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody Użytkownika w wypadku:
a. korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
b. posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta,
c. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,
d. wyraźnego niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Księgarni Internetowej.

X. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Księgarni Internetowej.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2020 roku.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Klientów posiadających Konto w Księgarni Internetowej Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy